Lauderhill's Recycling Program (Creole)

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

Vil la nan Lauderhill  ap komanse nouvo Resikle Sevis, 4 Out 2014.

Waste Pro Cart

Vil Lauderhill la konta pou announce Waste Pro ki se compaye a pou resekle ou.  Waste Pro ap komanse yon otimatic system nan jan yo ramase nouvo resekle bwat la avec resekle galon a pou tout rezidan nan Lauderhill. Komanse, 4 Out 2014,wap kapab sevi ak nouvo kaneste 65 galon a oswa 18 galon bwat la pou resekle.

JOU KOLEKSYON RESEKLE A PAP CHANJE!

Chak rezidan nan Lauderhill ap resevwa yon 18-galon bwat oswa yon 65-galon kaneste ki ka woule. Pa gen oken charg pou ou peye pou bwat la ne pou kaneste a ke ka woule. Men, chak rezidan ka selman gen yon (1) sel kanester ki ka woule oswa yon (1) sel bwat resekle. Sil vou pler mete resekle a deyor a anvan seter (7:00 a.m-gram matin) sou jou koleksyon ou.

Kaneste ble a oswa bwat la se pou resekle selman. Sevis sou yo se yon sel fwa nan semen nan. Mem ler Kaneste ble a oswa bwat la pa plen net- ou ka toujou mete li deyor a. Nouvo pogram resekle a ap fer resekle fasil nen lap ede nou tout nan resekle plis nan jete mwens gabej.

KOLEKSYON RESEKLE A - SA POU OU FER NEN SA POU OU PA FER

 • Tanpri, pa itilize nouvo kaneste a oswa bwat la anvan 4 Out 2014, se ler saWaste Pro ap komanse sevis sou yo. 
 • Plase kaneste a oswa bwat la cenk (5) pye devan lari a anvan sete (7:00) nan mantin sou jou koleksyon ou. 
 • Pa kite sa wap resekle reve pe wou kaneste a oswa pe wou bwat la.
 • Kaneste yo dwe gen yon 3-pye ved san anyen pa bloke li sou chak bo.
 • Pa plase kaneste a oswa bwat la pre bwat postal la, machin oswa sou sidewalk la.

SONJE,  PA SEVI AK NOUVO KANESTE BLE A ANVAN 4, OUT 2014.

SINGLE STREAM RESEKLE

SingleStream Resekle vle di ou mem kom rezidan pa gen dwa separe papye yo, can yo, botey plastik yo nen lot resekle yo – yo tout ka melanje ansam.

SA KI AKSEPTE: Papye a sou tet kaneste a di ou ki kalite bagay ou ka mete nan li pou resekle. Bagay say yo se papye jounal, plisye kalite bwat katon, sache maron, vey let ou resevwa nan bwat postal, pape ki koupe nan plisye moso, can aliminyom, bwat ji, galon plastic, tout kalite bwat boutey – gro kom piti.

SA KI PA AKSEPTE: Bwat pizza, bwat awosol, kawotchou, plant, jwet, asyet papye, sache plastik, sache ki soti nan maket, batre-pil, rad / tapi, penti, avec elektwonik.

KOMANSMAN 4, OUT 2014
Pou ou pa gen pwoblem nan resevwa sevis, tanpri konfome avec infomasyon sa yo:

 • Mete tout resekle ki nan kay ou nan nouvo kaneste a oswa bwat la, epi mete li devan kay ou sou jou koleksyon resekle ou.
 • Plase kaneste ble a senk (5) pye devan lari a anvan sete (7:00 am) nan matin sou jou koleksyon ou pou nou ramanse li. Li tres enpotan pou ou toujou plase kaneste devan lari a. Chak kaneste genyen yon tet ki fasil pou ou ouvre ne ferme. Ou ka woule kaneste a pou mouvema fasil devan lari a.
 • Plati tout bwat yo epi mete yo ater a oswa andan kaneste a obyen sou kote kaneste a pou Waste Pro ka ranmase resekle a sou jou koleksyon ou.
 • Bwat ki pi gwo pase 18" X 24" tro gro – mete yo deyor sou jou bulk ou pou yo ka ramanse li pou resekle.
 • Pa mete papye jounal nan sache. Mete yo nan kaneste a oswa nan bwat la tou lage.
 • Si ou peto kenbe kaneste 18-galon ou, kontinye mete li devan lari a  sou jou resekle nomal ou.
 • Si ou pa resevwa sevis, yo rele sa yon "missed pickup" nan jou nou ramase resekle ou, oswa ou gen nenpot keksyon, tanpri rele Waste Pro Sant Sevis Kliyan a nan (954) 967-4200 oswa vizite sit entenet yo www.wastepro.com.